Wettelijke kennisgeving

1. De goederen/diensten worden geleverd zoals beschreven op de factuur of op het bestelformulier. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk te controleren. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na ontvangst te worden ingediend. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen 30 werkdagen na ontdekking te worden gemeld.
2. 2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn die op het bestelformulier is aangegeven, met inachtneming van de gebruikelijke tolerantie die inherent is aan de aard van de bedrijfstak of de handel. Elke vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3. 3. Levering geschiedt aan de verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De goederen worden vervoerd voor rekening en risico van de koper.
4. 4. Annulering van de bestelling is alleen mogelijk indien de koper hierom schriftelijk verzoekt, uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat de bestelling is geplaatst en mits deze door ons schriftelijk is bevestigd. In dit geval worden de eventueel betaalde voorschotten niet terugbetaald (OF: in geval van annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de totale waarde van de bestelling), onverminderd het bewijs van een hogere schade door de verkoper.
5. Onze leveringen zijn betaalbaar uiterlijk de 30ste dag na factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12% intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 40 euro, en worden alle andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
6. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet is betaald. De koper draagt het risico vanaf het moment van levering.
7. Indien de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, behouden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de ingebrekestelling niet binnen 8 werkdagen wordt uitgevoerd, onverminderd het recht op schadevergoeding.
8. De koper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet nakomen van de contractuele verplichtingen. Onze overeenkomsten worden steeds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van faillissement van de opdrachtgever. In geval van kennelijk onvermogen of overmacht behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.
9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen.
Nederlands
Nederlands